உறுப்பினர் விருப்ப படிவம்

இங்கே பதிவு செய்யப்படும் விண்ணப்பங்கள் அனைத்தும் அந்தந்த கழக மாவட்ட செயலாளர்களின் கவனத்திற்கு எடுத்துச்செல்லப்பட்டு, விண்ணப்பம் சரிபார்க்கப்பட்ட பின் கழகத்தில் இணைவதற்கான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
மேலும் விவரங்கள் உங்களது போன் / மின்னஞ்சல் மூலம் தகவல் தெரிவிக்கப்படும்.